Leverings / verkoopvoorwaarden

van Marel Compleet, gevestigd te Zierikzee,

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel sinds 2003

 

 

1:    Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden aanvullend beheerst door onze algemene leveringsvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

 

2. Onder “wederpartij”wordt in deze voorwaarden bedoeld ieder (rechts)persoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, resp. wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Indien de wederpartij bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met ons heeft gemaakt, kan de wederpartij zich bij latere overeenkomsten daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkens opnieuw te zijn overeengekomen.

 

 

2:     Aanbiedingen

1  Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke zin dan ook, zijn vrijblijvend. Een vaste  aanbieding geldt slechts voor de door ons aangegeven termijn, binnen welke acceptatie  door de wederpartij kan plaatsvinden.

2  Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

 

3:     Overeenkomst

1  Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, dan wel nadat de wederpartij de vaste aanbieding binnen de eerst gestelde termijn schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtbevestiging, respectievelijk de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij, wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2  Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3  Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend ter onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal voldaan worden.

4  Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

5  Zaken van de wederpartij welke zich, ter uitvoering van de overeenkomst, onder ons bevinden, hetgeen voor rekening en risico van de wederpartij is, strekken tot verhaal van de door de wederpartij aan ons verschuldigde bedragen.

6  Beëindiging van een overeenkomst geschiedt uitsluitend wanneer 2 maanden voor afloop aangetekend door één der partijen wordt opgezegd.

 

 

4:     Overmacht

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. onze leveranciers.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Bij een opschorting van de uitvoering van de overeenkomst van meer dan 90 werkdagen is de wederpartij evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

3  Is naar ons oordeel de overmacht van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.                  

4  Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzaakte omstandigheid is gebleken.

5  Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid is gebleken.

6  Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreed, nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

 

 

5:     Aansprakelijkheid

1. Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan roerend of onroerende zaak, zowel bij de wederpartij als bij derden, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door een door ons verrichte dienst of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft, tenzij de wederpartij aantoont dat een en ander is te wijten aan opzet of grove schuld onzerzijds of onze ondergeschikten, voor zover de laatste overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies handelden. 

2. De in het voorgaande lid vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voorzover onze overeenkomst(en) toegebracht aan de wederpartij en/of derden.

3. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade kunnen niet aan verkoper worden aangerekend en zijn ten aller tijde voor de opdrachtgever.

4. Uitgesloten is ook: schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers en schade veroorzaakt door medewerkers van wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden.

 

 

6:     Garantie

1  Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in voor deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal, voor een periode van 12 maanden na aflevering. Doch uitsluitend in het geval dat een gebrek aan geleverde zaken, waarvan de wederpartij – naar ons oordeel – heeft aangetoond of bewezen dat deze niet voldoen aan de in het normaal verkeer aan dit soort zaken te stellen eisen, door ons kosteloos zullen worden hersteld, dan wel – te onzer keus – dat wij de zaken door soortgelijk nieuwe zullen vervangen. Garantie voor geleverde zaken, die wij zelf elders inkopen, wordt slechts gegeven voor zover ons die door de fabrikant/leverancier wordt verstrekt Wij zijn verplicht deugdelijke aanspraken van de wederpartij op garantie te ondersteunen.

2  Onze garantieverplichting vervalt, indien de wederpartij zelf wijzingen en/of reparaties in/aan het geleverde verricht of door een derde laat verrichten of indien het geleverde door andere dan voor normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of indien het geleverde op, naar ons oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

3  Niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen, ontheft ons van onze verplichtingen als bedoeld in lid 10.1, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan onze garantieverplichting geldt als enige algehele schadevergoeding. De wederpartij is tot een andere vordering tot schadevergoeding, welke ook, niet gerechtigd.

 

 

7:     Software / Hardware     

1. Installatie van software en/of hardware (zowel door verkoper of de wederpartij) in welke zin dan ook kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid jegens de verkoper en geschiedt dan ook volledig op eigen risico. Alle eventueel hieruit ontstane financiële of materiële schade, tekorten, gebreken en andere negatieve aspecten kunnen niet verhaalt worden op de verkoper.

2. Door wederpartij ontvangen boetes voor het niet juist of illegaal installeren van software in welke zin dan ook zijn geheel voor risico van de wederpartij en kunnen nooit verhaalt worden op de verkoper.

3. Niet correct werkende software en/of hardware welke is ontwikkeld door derden of verkoper zelf, kan nooit leiden tot schadeclaims in welke zin dan ook en is dus voor risico van de wederpartij.           

 

 

8:     Klachten         

1  Onverminderd het eerder bepaalde worden eventuele klachten door ons slechts in behandeling genomen, indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 werkdagen na constatering van het gebrek schriftelijk bij aangetekend schrijven hebben bereikt, onder nauwkeurige opgaven van de aard en de grond der klachten.

2  Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk bij aangetekend schrijven te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na verzenddatum der facturen.

3  Na het verstrijken van de termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten door ons niet meer in behandeling genomen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

4  Indien de reclamatie door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden om welke vergoeding dan ook.

5  Het indienen van een reclamatie ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

 

 

9:     Betaling

1  Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van onze oudste openstaande vorderingen jegens de wederpartij, alsmede van de rente en van door ons gemaakte (invorderings) kosten.

3          In gevallen dat de wederpartij:

A.    in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd,

B     komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

C     enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt,

D     nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde

termijn te voldoen,

E     overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

hebben wij door het enkel ontstaan van één der voorgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enig rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op kosten schade en rente.

4  Bij een orderbedrag vanaf € 2500.00 zullen wij een vooruitbetaling vragen van 25% van de orderwaarde. Aflevering of installatie van de goederen vindt plaats nadat voorgenoemde betaling door ons is ontvangen.

 

 

10:   Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de EENVORMIGE WET INZAKE DE INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN (wet van 15 december 1971, S780)

 

 

11:   Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke of juridische aard, zullen worden beslist door, de binnen ons vestigingsgebied bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.